Media Coach on laaja-­alainen media- ja digitaitojen koulutuskokonaisuus ammatikseen lasten ja nuorten parissa työskenteleville.

Media Coach -Koulutuskonsepti

Media Coach tarjoaa laadukasta, monimuotoista ja ajankohtaista mediakasvatuskoulutusta kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville ja toimintaa suunnitteleville.

Koulutus vahvistaa osallistujan mediakasvatusosaamista erityisesti käytännön tasolla: vahvaa vetoapua saavat sekä omat mediataidot että valmiudet tukea lasten ja nuorten mediataitoja mediantäyteisessä digiyhteiskunnassa.

Koulutuskokonaisuuden myötä suorittajista tulee itsestään Media Coacheja. Media Coachit ovat mediakasvatuksen sertifioituja moniottelijoita, jotka ymmärtävät lasten ja nuorten media-arkea laaja-alaisesti, ja osaavat kehittää mediakasvatuksellista toimintaa omassa työssään.

Mediakasvatuksen osaajana Media Coachilla tulee olemaan käytössään runsaasti konkreettisia työkaluja, joilla hän pystyy tukemaan lasten ja nuorten kehittymistä tärkeissä mediataidoissa, kuten:

 • luovuudessa ja osallisuudessa digiyhteiskunnassa,
 • osaamisessa tarkastella kriittisesti erilaisia mediasisältöjä ja teknologioita,
 • valmiuksissa toimia erilaisissa mediaympäristöissä vastuullisesti sekä
 • kyvyssä huolehtia omasta hyvinvoinnista mediantäyteisessä maailmassa.

Koulutus tuo yhteen eri alojen ammattilaisia ja hyödyntää vertaisoppimista sekä verkko-opetusta. Koulutuskokonaisuuden aikana pureudutaan yhdessä ajankohtaisiin mediailmiöihin ja tehdään kokeiluja erilaisilla digitaalisilla työkaluilla ja sovelluksilla. Koulutuksen aikana toteutetaan myös omaa työtä ja työyhteisöä tai muuta kasvatus- tai koulutustoimintaa hyödyttävä käytännön kehittämisprojekti.

Media Coach -koulutuksesta myönnetään digitaalisia osaamismerkkejä. Merkit toimivat tunnustettuna sertifikaattina merkin saajan uudesta ja monipuolisesta osaamisesta.

Koulutusmalli on valmistunut syksyllä 2018. Mediakasvatusseura testaa ensin sen osioita käytännössä pilottikokeilun avulla. Keväällä 2019 tullaan kouluttamaan opetustoimen henkilöstöä Media Coach EDU -hankkeen aikana. Näiden pilottikokeilujen jälkeen koulutusta ja sen pienempiä osia on tarkoitus tarjota valtakunnallisesti kaikille halukkaille.

Koulutuksen tavoitteet

Media Coach -koulutus pyrkii edistämään osallistujien valmiuksia tukea lasten ja nuorten mediataitojen monipuolista kehittymistä vahvistamalla osallistujien omaa mediaan, mediakasvatukseen ja teknologiaan liittyvää osaamista.

Koulutuksen käytyäsi sinun on esimerkiksi mahdollista ymmärtää paremmin ja monipuolisemmin lasten ja nuorten media-arkea ja ajankohtaisia mediailmiöitä. Aiemmin tuntemattomat termit kuten digihyvinvointi, jomo sekä U/M tulevat sinulle tutuiksi. Koulutuksen käymällä sinulle jää käteen lisäksi runsaasti konkreettisia malleja, vinkkejä ja työkaluja, joilla pystyt tukemaan lasten ja nuorten laajojen ja tärkeiden mediataitojen kehittymistä.

Koulutukse tarjoama entistä rohkeampi ja itsevarmempi suhtautuminen uusia mediailmiöitä ja digitaalisia työkaluja kohtaan auttaa sinua konkreettisesti työssäsi: voimme luvata, että hallitset koulutuksen jälkeen ainakin yhden uuden sovelluksen, digitaalisen työkalun ja mediasisältöjen tuottamisen keinon!

Kurssin osallistujat tulevat monista eri taustoista. Osana moniammatillista osallistujajoukkoa saat uutta näkökulmaa ja uusia ideoita työhösi. Koulutuksen myötä saat kokemusta toimimisesta osana monialaista joukkoa ja opit hahmottamaan ja arvioimaan tällaisen yhteistyön mahdollisuuksia ja etuja oman työsi näkökulmasta.

Koulutuksen osallistujana pääset osalliseksi Media Coachien verkostosta, joka tarjoaa sinulle arvokasta vertaistukea, ajankohtaista tietoa, ideoita ja resursseja mediakasvatukseen ja oman osaamisesi kehittämiseen.

Huomaa, että uudesta osaamisestasi hyötyvät myös työ- tai muu taustayhteisösi:

 • Uuden oppiminen ja harjoittelu tapahtuu käytännön työssä ja todellisista haasteista ammentaen.
 • Koulutus tarjoaa runsaasti välineitä osaamisen jakamiseen myös muille.
 • Tulevaisuuden Media Coachina sinulla on takuulla muutamia temppuja takataskussasi ajan hermolla olevan kasvatustoiminnan kehittämiseksi.

Koulutuksessa vahvistettavat kompetenssit

Haluamme vahvistaa Media Coach -koulutuksella niitä kompetensseja, jotka mielestämme ovat erityisen tärkeitä lasten ja nuorten parissa toimivilla ammattilaisilla nykyisessä ja tulevaisuuden medioituneessa ja teknologisoituneessa yhteiskunnassa.

Kompetenssien muotoilu tehtiin osana Media Coach -koulutuksen suunnittelua samannimisen hankkeen aikana 2017–2017.

Media Coach -koulutus kehittää osallistujien osaamista neljällä tasolla: (1) mediakasvatusosaamisen, (2) teknologia- ja mediataitojen, (3) yhteistyön ja vertaisoppimisen sekä (4) osaamisen reflektiivisen kehittämisen tasolla.

Näihin liittyviä oleellisia kompetensseja ovat:

Mediakasvatusosaaminen

 1. Ymmärrys digitalisaation ja median merkityksistä nyky-yhteiskunnassa sekä ajankohtaisista mediailmiöistä.
 2. Monipuolinen lasten ja nuorten mediakulttuurin ja -arjen tuntemus sekä kyky huomioida niitä omassa työssä.
 3. Mediakasvatuksen eri näkökulmien hahmottaminen myös oman työn tavoitteiden ja mahdollisuuksien näkökulmista.
 4. Ymmärrys mediankäytön ja hyvinvoinnin välisistä suhteista sekä kyky edistää hyvinvointia tukevaa mediankäyttöä.

Teknologia- ja mediataidot

 1. Kyky kohdata ja kokeilla uusia mediavälineitä sekä digitaalisia työkaluja ja sovelluksia avoimin mielin ja uutta luoden.
 2. Taito arvioida erilaisia mediasisältöjä ja digitaalisia teknologioita kriittisesti sekä valita niistä kulloiseenkin (media)kasvatustilanteeseen tarkoituksenmukaisimmat.
 3. Valmiudet etsiä, hyödyntää ja tuottaa informaatiota ja mediasisältöjä erilaisten tavoitteiden toteuttamiseksi moraaliset ja lainsäädännölliset näkökulmat huomioiden.

Yhteistyö ja vertaisoppiminen

 1. Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuuksien hahmottaminen oman työn näkökulmasta ja kyky tehdä yhteistyötä monipuolisesti eri toimijoiden kanssa.
 2. Aktiivinen oman osaamisen jakaminen ja muiden osaamisesta oppiminen sekä vertaisoppimisen käytäntöjen edistäminen omassa työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa
 3. Valmiudet ja tahto tukea oman työyhteisön ja yhteistyökumppanien mediakasvatusosaamisen kehittymistä.

Osaamisen reflektiivinen kehittäminen

 1. Oman mediasuhteen reflektointi ja kehittäminen sekä ymmärrys sen vaikutuksista omaan työhön.
 2. Avoin, utelias ja rohkea suhtautuminen uusia asioita ja ilmiöitä kohtaan.
 3. Kyky arvioida oman osaamisen päivittämisen ja työnkuvan kehittämisen tarpeita sekä toimia suunnitelmallisesti tarpeiden mukaisesti.

Koulutuskokonaisuuden rakenne

Koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan 8 op ja se suoritetaan työn ohessa. Kokonaisuus koostuu kuudesta pienemmästä palasesta: viidestä opintomoduulista sekä yhdestä laajemmasta projektimoduulista.

Opintomoduulit ovat 1 opintopisteen laajuisia. Jokaiseen kuuluu verkkokurssi, jonka aikana perehdytään materiaaleihin, tehdään harjoituksia ja vuorovaikutetaan muiden osallistujien kanssa. Lisäksi osallistutaan joko verkossa tai lähitapaamisina toteutettaviin työpajoihin.

Projektimoduuli on laajudeltaan 3 opintopistettä. Sen aikana suoritetaan omaan käytännön työhön kytkeytyvä kehittämistehtävä. Voit esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa uudenlaisen työpajan tai teemaviikon, kokonaisuuden tuntisuunnitelmia tai uudenlaisen toimintamallin työyhteisösi tarpeisiin.

Media Coach -nimikkeen ansaitseminen edellyttää koko koulutuskokonaisuuden suorittamista. Tavoitteellisesti alusta asti opiskeleva suoriutuu tästä noin vuodessa.

Koulutus on osa Mediakasvatusseuran koulutustoiminnan kehittämistä, joka jatkuu vuosien 2019–2020 aikana. Tavoitteena on tarjota tulevaisuudessa Media Coach -malliin pohjautuvaa koulutusta myös pienimuotoisemmin ja tarvelähtöisesti tilausperiaatteella. Näistä mahdollisuuksista tiedotetaan, kun ajankohtaista.

Opintomoduulit

Koulutuskokonaisuus koostuu viidestä mediataitoja ja erilaisia mediailmiöitä eri näkökulmasta tarkastelevasta opintomoduulista sekä yhdestä laajemmasta projektimoduulista. Opintomoduulit päivittyvät ja muuntuvat ajan myötä. Tarkempia sisältöjä tarkistetaan ja päivitetään vuosittain niin, että opinnot pysyvät ajankohtaisina, kiinnostavina ja aidosti tarpeellisina. Laajemmista teemoista ja osaamistavoitteista valitaan kulloiseenkiin tilanteeseen sopivimmat – osallistuessasi koulutukseen pääset myös itse vaikuttamaan siihen, mihin teemoihin haluat erityisesti svyentyä ja minkälaista osaamista tavoittelet. Media Coach -koulutuskokonaisuuden moduulit ovat:

1. MONIKASVOINEN MEDIA

– medioiden maailmassa suunnistamisen perusteet

(1 op)

#digitalisaatio #teknologiajätit #vertaissisällöt #kaupallinenmedia #klikkiotsikot #medialukutaito #digitaalinennuorisotyö #disinformaatio

Moduuli johdattaa osallistujat mediakasvatuksen ja monikasvoisen median maailmaan. Osallistujat perehtyvät digitalisaation aikaansaamiin muutoksiin arjessamme sekä vahvistavat omia analyyttisiä mediaviestien tarkastelun taitojaan. Kuva, video ja erilaiset tekstilajit saavat kyytiä, kun joukolla puretaan ne kappaleiksi ja suunnitellaan omia tapoja saada viesti läpi mediavaikuttamisen keinoin.

Opintomoduulin jälkeen osallistuja osaa:

 • keskustella mediakasvatuksen moninaisista tavoitteista ja arvioida niiden hyödyllisyyttä omassa työssä.
 • tunnistaa digitalisaation yhteiskunnallisia merkityksiä sekä seurauksia arjen ja lapsuuden ja nuoruuden näkökulmista.
 • arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä ja -toimijoita ja niiden taustalla olevia vaikuttamisen keinoja sekä tarkastella reflektiivisesti omaa mediatuotantoaan.
 • soveltaa oppimaansa lasten ja nuorten kriittisen medialukutaidon vahvistamiseksi.

2. VOIMAA MEDIASTA

– luovuus ja oppiminen mediayhteiskunnassa

(1 op)

#some #pelikasvatus #striimaus #tubettaminen #remix #meemit #avoimetaineistot #itseilmaisu #mediatuotanto #luovuus #eriarvoisuus

Moduuli tarjoilee osallistujille mahdollisuuden luovaan leikittelyyn ja ennakkoluulottomaan taitojen kehittämiseen. Opintojen aikana perehdytään sosiaalisen median maailmaan erityisesti luovan mediatuotannon ja itseilmaisun näkökulmista unohtamatta yksilöiden erilaisia lähtökohtia ja mahdollisuuksien eroja. Osallistujien käsiin päätyvät ilmiöt kuten tubettaminen, pelistriimaaminen ja remixaus. Käsittelyn tuloksena syntyy sädehtiviä mediatuotoksia ja timanttisia suunnitelmia uusien taitojen ja kokemusten soveltamiselle omassa työssä.

Opintomoduulin jälkeen osallistuja osaa:

 • esitellä sosiaalisen median ja digiteknologioiden mahdollisuuksia itseilmaisun, luovan toiminnan ja taitojen kehittymisen näkökulmista.
 • kuvata lasten ja nuorten moninaista mediakulttuuria ja -arkea ja tunnistaa oman työn näkökulmasta relevantteja ilmiöitä, sovelluksia ja kulttuurituotteita.
 • luoda mediasisältöjä uusia työkaluja ja toimintatapoja kokeilemalla omia media- ja digitaitojaan kehittäen.
 • soveltaa oppimaansa lasten ja nuorten itseilmaisun ja luovan toiminnan edistämiseksi mediaa ja teknologiaa hyödyntämällä.

3. VASTUULLISESTI VERKOSSA

– viestintä- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen

(1 op)

#verkkoyhteisöt #vertaistuki #saavutettavuus #osallisuus #pimeänetti #empatia #tunnetaidot #kiusaaminen #vihapuhe #yksityisyydensuoja

Moduuli esittelee verkkovälitteisen vuorovaikutuksen moninaisia kasvoja. Se syventää osallistujien ymmärrystä niistä ennen näkemättömistä mahdollisuuksista, joita verkkotoiminta on tuonut mukanaan – kuten osallistumisen mahdollisuuksien vahvistamisen niillä, jotka ovat aikaisemmin jääneet syystä tai toisesta paitsioon. Käsittelyyn päätyvät myös verkon pimeät puolet, kuten kiusaamisen uusvanhat kasvot ja vihapuhe. Moduulin aikana pohditaan ja suunnitellaan yhdessä keinoja, joilla näitä arki-elämän haasteita voidaan ratkoa edistäen verkkovuorovaikutuksen lukemattomia positiivisia vaikutuksia.

Opintomoduulin jälkeen osallistuja osaa:

 • tarkastella analyyttisesti omaa toimintaansa eri verkkoympäristöissä.
 • perustella erilaisia verkossa toimimisen ja viestimisen hyötyjä ja mahdollisuuksia.
 • tunnistaa verkkovälitteisen vuorovaikutuksen yleisimpiä sudenkuoppia ja tarttua haasteellisiin tilanteisiin tarkoituksenmukaisin keinoin.
 • soveltaa oppimaansa lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen ja vastuullisen verkkotoiminnan edistämiseksi.

4. KOHTI DIGIHYVINVOINTIA

– hyvinvoinnin vaaliminen media-arjessa

(1 op)

#mediasuhde #ruutuäly #ajanhallinta #turvataidot #mediajaseksuaalisuus #terveysteknologia #tasapaino #mediaarki #aivotjamedia #sosiaalisuus

Moduuli käsittelee erilaisia mediankäytön ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Sen aikana tarkastellaan, miten median avulla voidaan vahvistaa hyvinvointia esimerkiksi sosiaalisten suhteiden, taitojen karttumisen ja identiteetin rakentumisen näkökulmasta. Digihyvinvoinnin näkökulmasta on myös tärkeää vahvistaa taitoja hallita median mahdollisia haittavaikutuksia esimerkiksi fyysisestä hyvinvoinnista ja ajanhallinnasta huolehtien. Moduulin aikana hahmotellaan erilaisia digihyvinvoinnin reseptejä ja testataan niitä käytännössä.

Opintomoduulin jälkeen osallistuja osaa:

 • tarkastella median käyttöön liittyviä käsityksiä ja asenteita sekä sen herättämiä tunteita ja ymmärtää niiden vaikutuksia omassa työssään.
 • eritellä mediankäytön, teknologian ja hyvinvoinnin välisiä positiivisia ja negatiivisia yhteyksiä ja suunnitella niiden pohjalta oman digihyvinvoinnin reseptin.
 • soveltaa oppimaansa lasten ja nuorten hyvinvointia tukevan mediankäytön edistämiseksi ja mahdollisten riskien ehkäisemiseksi.

5. ÄLYKÄSTÄ MEDIANKÄYTTÖÄ

– tulevaisuuden media- ja teknologiataidot

(1 op)

#mydata #digitaalinenjalanjälki #tekoäly #datanhallinta #kestäväkehitys #koneoppiminen #IA #algoritmit #tulevaisuus #ennakointi

Moduuli tuo mediakasvatukseen teknologiakasvatus- ja tulevaisuuden ennakointinäkökulmaa. Sen aikana perehdytään mm. niihin moninaisiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, joita mediankäyttömme synnyttämän datan kerääminen ja hyödyntäminen arkeemme tuo. Opintojen aikana kurkistetaan myös tulevaisuuteen ja ennakoidaan, mitä media-, työelämä- ja kansalaistaitoja digitalisoituneessa yhteiskunnassamme tullaan jatkossa yhä enemmän tarvitsemaan – mitä kenties yllättävääkin meitä voi nurkan takana odottaa?

Opintomoduulin jälkeen osallistuja osaa:

 • tunnistaa erilaisia näkökulmia dataan ja tekoälyyn sekä niiden arjen sovellutuksiin.
 • kiinnittää huomiota aktiivisesti omaan digitaaliseen jalanjälkeensä ja yksityisyydensuojaansa.
 • pohtia tulevaisuuden tärkeitä mediataitoja ja arvioida niiden merkityksellisyyttä oman työn näkökulmasta.
 • soveltaa oppimaansa lasten ja nuorten datan- ja yksityisyydenhallinnan sekä muiden tulevaisuuden tärkeiden taitojen edistämiseksi.

6. MEDIAKASVATUKSEN PROJEKTI

– käytännön kehittämistehtävä

(3 op)

#kehittämistehtävä #projektityöskentely #käytännönmediakasvatus #osaamisensoveltaminen #vertaisarviointi #vertaisohjaaminen

Projektimoduulin aikana osallistujat soveltavat opintojen aikana oppimaansa ja osoittavat laaja-alaista ammatillista osaamistaan. Moduulin aikana toteutetaan käytännön mediakasvatuksen kehittämisprojekti johonkin opintojen aikana käsiteltyyn teemaan liittyen itse valitsemia toimintatapoja ja työkaluja hyödyntäen. Osallistujat pääsevät kehittämään omaan työhönsä tai muuhun relevanttiin toimintaympäristöön liittyvää toimintaa ohjatusti uutta osaamistaan jakaen koko yhteisön käyttöön.

Opintomoduulin jälkeen osallistuja osaa:

 • soveltaa koulutuskokonaisuuden aikana oppimaansa monipuolista media- kasvatuksellista näkökulmaa ja ideoida uutta toimintaa.
 • suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida omassa työssään tehtävän käytännön mediakasvatuksellisen kehittämisprojektin.
 • arvioida, kommentoida ja tukea muiden, eri aloja edustavien osallistujien kehittämisprojekteja

Työskentelytavat

Koulutuksen aikana työskennellään sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa, ensisijaisesti verkon välityksellä, mutta soveltuvilta osin yhteen kokoontuen. Työskentelymuotoja ovat materiaaleihin perehtyminen, vuorovaikutus toisten osallistujien kanssa, pienet harjoitukset ja tehtävät, verkko-oppimispäiväkirjan koostaminen sekä webinaareihin ja työpajoihin osallistuminen. Työpajat järjestetään verkossa tai mahdollisuuksien mukaan lähitapaamisina.

Harjoitukset ja tehtävänannot rakennetaan niin, että voit mahdollisuuksien mukaan tehdä niitä osana omaa työtäsi. Rohkaisemme ottamaan myös kollegoitasi tai esimiehesi mukaan pohtimaan oppimistavoitteitasi sekä suunnittelemaan koulutuksen aikaisen työskentelyn valjastamista omaa työtäsi tai työyhteisösi toimintaa hyödyttäväksi.

Vertaisvuorovaikutus ja toiminta yhdessä muiden osallistujien kanssa on oleellinen osa oppimista. Eri aloilta tulevat ammattilaiset muodostavat yhdessä monipuolisen osallistujajoukon. Lukuisat jaetut näkökulmat, toisiaan täydentävät kokemukset sekä hyviksi todetut toimintatavat rikastavat opiskeltavia asioita ja mahdollistavat jokaiselle vaikuttavamman oppimiskokemuksen.

Koulutuksen päätteeksi tehtävä käytännön kehittämistehtävä nivoaa yhteen opintojen aikana opittuja asioita. Sen aikana pääset soveltamaan ja osoittamaan käytännössä uutta osaamistasi. Projekti toimii myös oppimistilanteena käytännön kehittämistoiminnasta, projektityöskentelystä sekä vertaisohjaamisesta.

Sertifikaatit

Media Coach -koulutuksesta myönnetään digitaalisia osaamismerkkejä, jotka toimivat todisteina merkin saajan uudesta ja monipuolisesta osaamisesta. Jokaisesta kuudesta moduulista saa oman osaamismerkkinsä. Kun sinulla on hallussasi kaikki kuusi merkkiä, myönnetään sinulle automaattisesti käytännön mediataituruudesta sekä laaja-alaisesta mediakasvatusosaamisesta ja sen soveltamiskyvystä viestivä Media Coach -merkki.

Digitaaliset osaamismerkit on kätevä tapa kertoa myös muille omasta osaamisestasi, jota olet kartuttanut erilaisten koulutusten lisäksi esimerkiksi järjestö- tai harrastustoiminnassa tai omassa työssäsi tapahtuneen käytännön harjoittelun myötä. Omia osaamismerkkejä voi lisätä omaan profiiliisi esimerkiksi Facebookissa, Twitterissä tai LinkedInissä. Lisää digitaalisista osaamismerkeistä Opintokeskus Siviksen sivuilta.

Koulutuksen käytännön toteutukset

Media Coach -koulutuskokonaisuus suunniteltiin samannimisen hankkeen aikana 2017–2018. Keväällä 2019 Mediakasvatusseura kokeilee koulutusta käytännössä Opetushallituksen rahoittamana. Media Coach Edu -hankkeen aikana koulutetaan opetustoimen henkilöstöä ja koulujen sidosryhmiä Media Coach -mallia pienimuotoisesti soveltaen.

Helsingissä, Seinäjoella ja Rovaniemellä järjestettävissä koulutuksissa tarkastellaan lasten ja nuorten media-arkea sekä ajankohtaisia mediailmiöitä erityisesti monilukutaidon näkökulmasta koulujen tarpeisiin vastaten. Lisätietoja hankkeesta tulossa pian, joten erityisesti näiden alueiden perusopetuksen ja toisen asteen opettajat, rehtorit, koulukuraattorit, terveydenhoitajat, nuorisoalan toimijat sekä kirjastojen ja museoiden työntekijät – olkaa kuulolla!

Käytännön kokeilujen ja niiden myötä saatujen arvokkaiden kokemusten ja palautteen pohjalta Seura hioo koulutuskokonaisuutta entistä timanttisemmaksi osana laajempaa koulutustoiminnan kehittämistyötä. Tähtäimessä siintää jo ensimmäisen varsinaisen Media Coach -vuosikurssin kouluttaminen.

Tavoitteena on lisäksi tarjota tulevaisuudessa Media Coach -malliin pohjautuvaa koulutusta myös pienimuotoisemmin ja tarvelähtöisesti tilausperiaatteella. Näistä mahdollisuuksista tiedotetaan, kun ajankohtaista.

Jos siis Media Coach kiinnostaa, seuraa Mediakasvatusseuran viestintää saadaksesi tuoreimmat uutiset ja tiedoa koulutuksen tulevaisuuden toteutuksista.