Media Coach on laaja-­alainen media- ja digitaitojen koulutuskokonaisuus ammatikseen lasten ja nuorten parissa työskenteleville.

  Media Coach -Koulutuskonsepti

  Media Coach tarjoaa laadukasta, monimuotoista ja ajankohtaista mediakasvatuskoulutusta kaikille lasten ja nuorten parissa toimiville ja toimintaa suunnitteleville.

  Koulutus vahvistaa osallistujan mediakasvatusosaamista erityisesti käytännön tasolla: vahvaa vetoapua saavat sekä omat mediataidot että valmiudet tukea lasten ja nuorten mediataitoja mediantäyteisessä digiyhteiskunnassa.

  Koulutuskokonaisuuden myötä suorittajista tulee itsestään Media Coacheja. Media Coachit ovat mediakasvatuksen sertifioituja moniottelijoita, jotka ymmärtävät lasten ja nuorten media-arkea laaja-alaisesti, ja osaavat kehittää mediakasvatuksellista toimintaa omassa työssään.

  Mediakasvatuksen osaajana Media Coachilla tulee olemaan käytössään runsaasti konkreettisia työkaluja, joilla hän pystyy tukemaan lasten ja nuorten kehittymistä tärkeissä mediataidoissa, kuten:

  • luovuudessa ja osallisuudessa digiyhteiskunnassa,
  • osaamisessa tarkastella kriittisesti erilaisia mediasisältöjä ja teknologioita,
  • valmiuksissa toimia erilaisissa mediaympäristöissä vastuullisesti sekä
  • kyvyssä huolehtia omasta hyvinvoinnista mediantäyteisessä maailmassa.

  Koulutus tuo yhteen eri alojen ammattilaisia ja hyödyntää vertaisoppimista sekä verkko-opetusta. Koulutuskokonaisuuden aikana pureudutaan yhdessä ajankohtaisiin mediailmiöihin ja tehdään kokeiluja erilaisilla digitaalisilla työkaluilla ja sovelluksilla. Koulutuksen aikana toteutetaan myös omaa työtä ja työyhteisöä tai muuta kasvatus- tai koulutustoimintaa hyödyttävä käytännön kehittämisprojekti.

  Media Coach -koulutuksesta myönnetään digitaalisia osaamismerkkejä. Merkit toimivat tunnustettuna sertifikaattina merkin saajan uudesta ja monipuolisesta osaamisesta.

  Koulutuksen tavoitteet

  Media Coach -koulutus edistää osallistujien valmiuksia tukea lasten ja nuorten mediataitojen monipuolista kehittymistä vahvistamalla osallistujien omaa mediaan, mediakasvatukseen ja teknologiaan liittyvää osaamista.

  Koulutuksen käytyäsi sinun on esimerkiksi mahdollista ymmärtää paremmin ja monipuolisemmin lasten ja nuorten media-arkea ja ajankohtaisia mediailmiöitä. Aiemmin tuntemattomat termit kuten digihyvinvointi, jomo sekä U/M tulevat sinulle tutuiksi. Koulutuksen käymällä sinulle jää käteen lisäksi runsaasti konkreettisia malleja, vinkkejä ja työkaluja, joilla pystyt tukemaan lasten ja nuorten laajojen ja tärkeiden mediataitojen kehittymistä.

  Koulutuksen tarjoama entistä rohkeampi ja itsevarmempi suhtautuminen uusia mediailmiöitä ja digitaalisia työkaluja kohtaan auttaa sinua konkreettisesti työssäsi: voimme luvata, että hallitset koulutuksen jälkeen ainakin yhden uuden sovelluksen, digitaalisen työkalun ja mediasisältöjen tuottamisen keinon!

  Kurssin osallistujat tulevat monista eri taustoista. Osana moniammatillista osallistujajoukkoa saat uutta näkökulmaa ja uusia ideoita työhösi. Koulutuksen myötä saat kokemusta toimimisesta osana monialaista joukkoa ja opit hahmottamaan ja arvioimaan tällaisen yhteistyön mahdollisuuksia ja etuja oman työsi näkökulmasta.

  Koulutuksen osallistujana pääset osalliseksi Media Coachien verkostosta, joka tarjoaa sinulle arvokasta vertaistukea, ajankohtaista tietoa, ideoita ja resursseja mediakasvatukseen ja oman osaamisesi kehittämiseen.

  Huomaa, että uudesta osaamisestasi hyötyvät myös työ- tai muu taustayhteisösi:

  • Uuden oppiminen ja harjoittelu tapahtuu käytännön työssä ja todellisista haasteista ammentaen.
  • Koulutus tarjoaa runsaasti välineitä osaamisen jakamiseen myös muille.
  • Tulevaisuuden Media Coachina sinulla on takuulla muutamia temppuja takataskussasi ajan hermolla olevan kasvatustoiminnan kehittämiseksi.

  Koulutuksessa vahvistettavat kompetenssit

  Haluamme vahvistaa Media Coach -koulutuksella niitä kompetensseja, jotka mielestämme ovat erityisen tärkeitä lasten ja nuorten parissa toimivilla ammattilaisilla nykyisessä ja tulevaisuuden digitaalisessa yhteiskunnassa.

  Media Coach -koulutus kehittää osallistujien osaamista neljällä tasolla: (1) mediakasvatusosaamisen, (2) teknologia- ja mediataitojen, (3) yhteistyön ja vertaisoppimisen sekä (4) osaamisen reflektiivisen kehittämisen tasolla.

  Näihin liittyviä oleellisia kompetensseja ovat:

  Mediakasvatusosaaminen

  1. Ymmärrys digitalisaation ja median merkityksistä nyky-yhteiskunnassa sekä ajankohtaisista mediailmiöistä.
  2. Monipuolinen lasten ja nuorten mediakulttuurin ja -arjen tuntemus sekä kyky huomioida niitä omassa työssä.
  3. Mediakasvatuksen eri näkökulmien hahmottaminen myös oman työn tavoitteiden ja mahdollisuuksien näkökulmista.
  4. Ymmärrys mediankäytön ja hyvinvoinnin välisistä suhteista sekä kyky edistää hyvinvointia tukevaa mediankäyttöä.

  Teknologia- ja mediataidot

  1. Kyky kohdata ja kokeilla uusia mediavälineitä sekä digitaalisia työkaluja ja sovelluksia avoimin mielin ja uutta luoden.
  2. Taito arvioida erilaisia mediasisältöjä ja digitaalisia teknologioita kriittisesti sekä valita niistä kulloiseenkin (media)kasvatustilanteeseen tarkoituksenmukaisimmat.
  3. Valmiudet etsiä, hyödyntää ja tuottaa informaatiota ja mediasisältöjä erilaisten tavoitteiden toteuttamiseksi moraaliset ja lainsäädännölliset näkökulmat huomioiden.

  Yhteistyö ja vertaisoppiminen

  1. Moniammatillisen yhteistyön mahdollisuuksien hahmottaminen oman työn näkökulmasta ja kyky tehdä yhteistyötä monipuolisesti eri toimijoiden kanssa.
  2. Aktiivinen oman osaamisen jakaminen ja muiden osaamisesta oppiminen sekä vertaisoppimisen käytäntöjen edistäminen omassa työyhteisössä ja yhteistyöverkostoissa
  3. Valmiudet ja tahto tukea oman työyhteisön ja yhteistyökumppanien mediakasvatusosaamisen kehittymistä.

  Osaamisen reflektiivinen kehittäminen

  1. Oman mediasuhteen reflektointi ja kehittäminen sekä ymmärrys sen vaikutuksista omaan työhön.
  2. Avoin, utelias ja rohkea suhtautuminen uusia asioita ja ilmiöitä kohtaan.
  3. Kyky arvioida oman osaamisen päivittämisen ja työnkuvan kehittämisen tarpeita sekä toimia suunnitelmallisesti tarpeiden mukaisesti.

  Koulutuskokonaisuuden rakenne

  Koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan 6 op ja se suoritetaan työn ohessa. Kokonaisuus koostuu viidestä pienemmästä palasesta: neljästä opintomoduulista sekä yhdestä laajemmasta projektimoduulista.

  Opintomoduulit ovat 1 opintopisteen laajuisia. Jokaiseen aikana opitaan uutta materiaaleihin tutustuen, erilaisia harjoituksia tehden ja koulutuksen toteutuksesta riippuen mahdollisiin työpajoihin osallistuen ja kanssaopiskelijoiden kanssa ideoita, osaamista ja hyviä käytäntöjä jakaen.

  Projektimoduuli on laajudeltaan 2 opintopistettä. Sen aikana suoritetaan omaan käytännön työhön kytkeytyvä kehittämistehtävä. Voit esimerkiksi suunnitella ja toteuttaa uudenlaisen työpajan tai teemaviikon, kokonaisuuden tuntisuunnitelmia tai uudenlaisen toimintamallin työyhteisösi tarpeisiin.

  Media Coach -nimikkeen ansaitseminen edellyttää koko koulutuskokonaisuuden suorittamista. Tavoitteellisesti alusta asti opiskeleva suoriutuu tästä noin vuodessa.

  Koulutus on osa Mediakasvatusseuran käynnissä olevaa koulutustoiminnan kehittämistä. Tavoitteena on tarjota tulevaisuudessa Media Coach -malliin pohjautuvaa koulutusta myös pienimuotoisemmin ja tarvelähtöisesti tilausperiaatteella. Näistä mahdollisuuksista tiedotetaan, kun ajankohtaista.

  Opintomoduulit

  Koulutuskokonaisuus koostuu neljästä mediataitoja ja erilaisia mediailmiöitä eri näkökulmasta tarkastelevasta opintomoduulista sekä yhdestä laajemmasta projektimoduulista. Opintomoduulit päivittyvät ja muuntuvat ajan myötä. Tarkempia sisältöjä tarkistetaan ja päivitetään vuosittain niin, että opinnot pysyvät ajankohtaisina, kiinnostavina ja aidosti tarpeellisina. Laajemmista teemoista ja osaamistavoitteista valitaan kulloiseenkiin tilanteeseen sopivimmat – osallistuessasi koulutukseen pääset myös itse vaikuttamaan siihen, mihin teemoihin haluat erityisesti svyentyä ja minkälaista osaamista tavoittelet. Media Coach -koulutuskokonaisuuden moduulit ovat:

  1. MONIKASVOINEN MEDIA

  – medioiden maailmassa suunnistamisen perusteet

  (1 op)

  #digitalisaatio #huomiotalous #kaupallinenmedia #misinformaatio #vaikuttamisenkeinot #digitaalinenjalanjalki #yksityisyys #tietoturva

  Moduuli johdattaa osallistujat monikasvoisen median maailmaan. Osallistujat perehtyvät digitalisaation aikaansaamiin muutoksiin arjessamme sekä kehittävät omia analyyttisiä mediasisältöjen tarkastelun taitojaan. Vahvistusta saavat myös yksityisyydestä huolehtimisen valmiudet. Kuva, video ja erilaiset tekstilajit saavat kyytiä, kun joukolla puretaan ne kappaleiksi ja paljastetaan mediavaikuttamisen keinoja.

  Opintomoduulin jälkeen osallistuja osaa:

  • tunnistaa digitalisaation yhteiskunnallisia merkityksiä sekä seurauksia arjen ja lapsuuden ja nuoruuden näkökulmista.
  • arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä ja -toimijoita ja niiden taustalla olevia vaikuttamisen keinoja sekä tarkastella reflektiivisesti omaa mediatuotantoaan.
  • kiinnittää huomiota ja hallita aktiivisesti omaa digitaalista jalanjälkeään ja yksityisyydensuojaansa.
  • soveltaa oppimaansa lasten ja nuorten kriittisen medialukutaidon vahvistamiseksi.

  2. VASTUULLISESTI VERKOSSA

  – viestintä- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen

  (1 op)

  #sosiaalinenmedia #meemit #vertaistuki #vuorovaikutus #saavutettavuus #osallisuus #empatia #verkkokiusaaminen #vihapuhe

  Moduuli esittelee verkkovälitteisen vuorovaikutuksen moninaisia kasvoja. Se syventää osallistujien ymmärrystä nuorten sosiaalisen median käytöstä sekä niistä ennen näkemättömistä mahdollisuuksista, joita some on tuonut mukanaan. Käsittelyyn päätyvät myös verkon pimeät puolet, kuten kiusaamisen uusvanhat kasvot ja vihapuhe. Moduulin aikana pohditaan ja suunnitellaan yhdessä keinoja, joilla näitä sosiaaliseen mediaan liittyviä haasteita voidaan ratkoa positiivista ja rakentavaa verkkovuorovaikutusta ja osallisuutta edistäen.

  Opintomoduulin jälkeen osallistuja osaa:

  • kuvata lasten ja nuorten sosiaalisen median käyttöä sen moninaisuudessaan sekä tunnistaa oman työn näkökulmasta relevantteja ilmiöitä, sovelluksia ja toimintatapoja.
  • perustella erilaisia sosiaalisessa mediassa toimimisen ja viestimisen hyötyjä ja mahdollisuuksia.
  • tunnistaa verkkovälitteisen vuorovaikutuksen yleisimpiä sudenkuoppia ja tarttua haasteellisiin tilanteisiin tarkoituksenmukaisin keinoin.
  • soveltaa oppimaansa lasten ja nuorten vuorovaikutustaitojen ja vastuullisen somessa toimimisen edistämiseksi.

  3. KOHTI DIGIHYVINVOINTIA

  – hyvinvoinnin vaaliminen media-arjessa

  (1 op)

  #aivotjamedia #mediajatunteet #ajanhallinta #ruutuäly #fyysinenterveys #mielenterveys #ongelmallinenmediankäyttö #tasapainoinenmediaarki

  Moduuli käsittelee erilaisia digitaalisen median ja teknologian käytön ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Sen aikana tarkastellaan, miten median käyttö vaikuttaa lasten ja nuorten hyvinvointiin ja minkälaisista elementeistä koostuu tasapainoinen digitaalinen arki. Valmistaudumme vahvistamaan digitaalisen arjen tärkeitä taitoja ja valmiuksia, kuten tunteiden tunnistamista, aivojen hyvinvoinnista huolehtimista sekä strategioita huolehtia hallitusta median käytöstä. Moduulin aikana hahmotellaan erilaisia digihyvinvoinnin reseptejä ja testataan niitä käytännössä.

  Opintomoduulin jälkeen osallistuja osaa:

  • tunnistaa media-arjen erilaisia tunteita ja niiden vaikutuksia hyvinvointiin sekä tukea itsereflektiivistä otetta median käyttöön.
  • eritellä digitaalisen median ja teknologian käytön ja hyvinvoinnin välisiä positiivisia ja negatiivisia yhteyksiä ja suunnitella niiden pohjalta tasapainoisen digitaalisen arjen reseptin.
  • soveltaa oppimaansa lasten ja nuorten hyvinvointia tukevan mediankäytön edistämiseksi ja sitä haastavien toimintatapojen ehkäisemiseksi.

  4. AJANKOHTAISET MEDIAILMIÖT

  – tutkimusmatka tulevaisuuden mediamaailmaan

  (1 op)

  #tulevaisuus #ennakointi #tekoäly #vastuullisuus #itseilmaisu #mediatuotanto #luovuus #vaikuttaminen

  Moduuli tuo mediakasvatukseen tulevaisuuden ennakoinnin ja vastuullisuuden näkökulmaa. Sen aikana keksitään tapoja käsitellä ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä  sekä edistää vastuullista median käyttöä erilaisia luovia median tuottamisen tapoja kokeillen. Osallistujat kurkistavat myös tulevaisuuteen ja miettivät, minkälaisia media-, työelämä- ja kansalaistaitoja huomisen digitaalisessa maailmassa tarvitaan – mitä kenties yllättävääkin meitä voi nurkan takana odottaa?

  Opintomoduulin jälkeen osallistuja osaa:

  • esitellä sosiaalisen median ja digitaalisen teknologian mahdollisuuksia ja rajoituksia ajankohtaisten ilmiöiden ja kysymysten käsittelyssä.
  • luoda mediasisältöjä uusia työkaluja ja toimintatapoja kokeilemalla omia media- ja digitaitojaan kehittäen.
  • pohtia tulevaisuuden tärkeitä mediataitoja ja arvioida niiden merkityksellisyyttä oman työn näkökulmasta.
  • soveltaa oppimaansa lasten ja nuorten luovan ja uteliaan mediatuotannon sekä vastuullisen mediatulevaisuuden edistämiseksi.

  5. MEDIAKASVATUKSEN PROJEKTI

  – käytännön kehittämistehtävä

  (2 op)

  #kehittämistehtävä #projektityöskentely #käytännönmediakasvatus #osaamisensoveltaminen

  Projektimoduulin aikana osallistujat soveltavat opintojen aikana oppimaansa ja osoittavat laaja-alaista ammatillista osaamistaan. Moduulin aikana toteutetaan käytännön mediakasvatuksen kehittämisprojekti johonkin opintojen aikana käsiteltyyn teemaan liittyen itse valitsemia toimintatapoja ja työkaluja hyödyntäen. Osallistujat pääsevät kehittämään omaan työhönsä tai muuhun relevanttiin toimintaympäristöön liittyvää toimintaa ohjatusti uutta osaamistaan jakaen koko yhteisön käyttöön.

  Opintomoduulin jälkeen osallistuja osaa:

  • soveltaa koulutuskokonaisuuden aikana oppimaansa monipuolista media- kasvatuksellista näkökulmaa ja ideoida uutta toimintaa.
  • suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida omassa työssään tehtävän käytännön mediakasvatuksellisen kehittämisprojektin.
  • tukea toisten projektien toteuttamista omaa osaamistaan ja hyväksi koettuja toimintatapoja jakaen.

  Työskentelytavat

  Koulutuksen aikana työskennellään sekä itsenäisesti että yhdessä toisten kanssa, ensisijaisesti verkon välityksellä, mutta soveltuvilta osin yhteen kokoontuen. Työskentelymuotoja ovat materiaaleihin perehtyminen, vuorovaikutus toisten osallistujien kanssa, pienet harjoitukset ja tehtävät, verkko-oppimispäiväkirjan koostaminen sekä webinaareihin ja työpajoihin osallistuminen. Työpajat järjestetään verkossa tai mahdollisuuksien mukaan lähitapaamisina.

  Harjoitukset ja tehtävänannot rakennetaan niin, että voit mahdollisuuksien mukaan tehdä niitä osana omaa työtäsi. Rohkaisemme ottamaan myös kollegoitasi tai esimiehesi mukaan pohtimaan oppimistavoitteitasi sekä suunnittelemaan koulutuksen aikaisen työskentelyn valjastamista omaa työtäsi tai työyhteisösi toimintaa hyödyttäväksi.

  Vertaisvuorovaikutus ja toiminta yhdessä muiden osallistujien kanssa on oleellinen osa oppimista. Eri aloilta tulevat ammattilaiset muodostavat yhdessä monipuolisen osallistujajoukon. Lukuisat jaetut näkökulmat, toisiaan täydentävät kokemukset sekä hyviksi todetut toimintatavat rikastavat opiskeltavia asioita ja mahdollistavat jokaiselle vaikuttavamman oppimiskokemuksen.

  Koulutuksen päätteeksi tehtävä käytännön kehittämistehtävä nivoaa yhteen opintojen aikana opittuja asioita. Sen aikana pääset soveltamaan ja osoittamaan käytännössä uutta osaamistasi. Projekti toimii myös oppimistilanteena käytännön kehittämistoiminnasta, projektityöskentelystä sekä vertaisohjaamisesta.

  Sertifikaatit

  Media Coach -koulutuksesta myönnetään digitaalisia osaamismerkkejä, jotka toimivat todisteina merkin saajan uudesta ja monipuolisesta osaamisesta. Jokaisesta viidestä moduulista saa oman osaamismerkkinsä. Kun sinulla on hallussasi kaikki viisi merkkiä, myönnetään sinulle automaattisesti käytännön mediataituruudesta sekä laaja-alaisesta mediakasvatusosaamisesta ja sen soveltamiskyvystä viestivä Media Coach -merkki.

  Digitaaliset osaamismerkit on kätevä tapa kertoa myös muille omasta osaamisestasi, jota olet kartuttanut erilaisten koulutusten lisäksi esimerkiksi järjestö- tai harrastustoiminnassa tai omassa työssäsi tapahtuneen käytännön harjoittelun myötä. Omia osaamismerkkejä voi lisätä omaan profiiliisi esimerkiksi Facebookissa, Twitterissä tai LinkedInissä. Lisää digitaalisista osaamismerkeistä Opintokeskus Siviksen sivuilta.

  Koulutuksen käytännön toteutukset

  Media Coach -koulutuskokonaisuus suunniteltiin samannimisen hankkeen aikana 2017–2018. Koulutusta on pilotoitu ja kehitetty edelleen Opetushallituksen rahoittaman Media Coach Edu -hankkeen sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) rahoittaman Digivoimaa-hankkeen aikana.

  Lisätietoja hankkeiden aikana kehitetyistä koulutuksista ja tuotetuista materiaaleista tämän sivun osiossa Media Coach -koulutukset.