Media Coach Edu -hakkeen koulutuksen materiaaleista koottuun oppimateriaalipakettiin voit tutustua Mediakasvatusseuran sivuilla.

Lasten ja nuorten arki on median läpäisemää. Media Coach EDU on työkalupakki sinulle, joka haluat pysyä mukana pelissä.

Useimpia opetus- ja nuorisotyössä toimivia mietityttää lasten ja nuorten mediankäyttö tavalla tai toisella. Samoin monia askarruttaa median kasvava rooli myös omassa elämässä. Tästä syystä monet opettajat kokevat tarvetta kehittää omia taitojaan kohdata muotoaan muuttavan median ja alituiseen päivittyvän digitaalisen maailman ilmiöitä.

Media Coach EDU -koulutuksissa tarjottiin toimivimpia välineitä mediakasvatuksen työkalupakkiin.

Keväällä 2019 toteutetut maksuttomat Media Coach EDU -pilottikoulutukset rahoitti Opetushallitus. Koulutukset tukivat Opetussuunnitelman perusteiden mukaista opetusta, ja tarjosivat tukea erityisesti monilukutaidon ja muiden laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien huomioimiseen opetuksessa. Pilottiryhmiä järjestettiin kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, Rovaniemellä ja Seinäjoella.

Media Coach EDU -koulutukset keväällä 2019

Kevätlukukaudella 2019 järjestettiin pilottina maksuton kolmen opintomoduulin laajuinen koulutuskokonaisuus (yht. 3 op).

Kukin opintomoduuli kesti ajallisesti viisi viikkoa, ja toteutetaan verkko-opetukseen painottuvana monimuoto-opetuksena. Viiden viikon aikana tapahtuvassa kurssityöskentelyssä osallistuttiin webinaariin, syvennyttiin verkossa oleviin kurssimateriaaleihin, keskusteltiin kanssaopiskelijoiden kanssa, tehtiin pieniä tehtäviä sekä osallistuttiin yhteen työpäivän kestoiseen työpajaan Helsingissä, Seinäjoella tai Rovaniemellä.

1. ja 2. moduulien työpajat järjestetään yhteistyössä Mediakasvatuskeskus Metkan kanssa.

Monikasvoinen media (1 op)

– perusteet muuttuvassa medialabyrintissä suunnistamiseen

Moduulissa tulemme perehtymään muutoksiin, joita kiihtyvä digitalisaatio ja mediallistuminen aiheuttavat arjessamme. Tässä moduulissa osallistujat tulevat vahvistamaan taitojaan tarkastella mediaviestejä. Puramme kuvaa, videota ja tekstiä kappaleiksi ja suunnittelemme omia tapojamme saada viestimme läpi mediavaikuttamisen keinoja käyttämällä. Moduuli on tiivis ja käytännönläheinen johdatus mediakasvatukseen ja sen välineisiin.

Moduulin tavoitteina on:

 • Tarjota välineitä ymmärtää ja hahmottaa muuttuvaa mediaympäristöä.
 • Auttaa ymmärtämään digitalisaatiota, sen mahdollisuuksia ja haasteita.
 • Johdatella kriittiseen medialukutaitoon, mediavaikuttamiseen ja mediasisältöjen tuottamiseen.
 • Etsiä omia tapoja tukea ja vahvistaa lasten ja nuorten kriittistä medialukutaitoa.

Koulutuksen aikana työstetään aiheesta oma tuntisuunnitelma tai muu käytännön sovellus omaan opetus- tai kasvatustoimintaan.

Helsinki:

21.1.–3.3.2019 (hiihtoloma 18.–24.2.)

 • Webinaari: 22.1.2019
 • Työpaja: 12.2.2019

Rovaniemi:

21.1.–24.2.2019

 • Webinaari: 22.1.2019
 • Työpaja: 7.2.2019

Seinäjoki:

21.1.–24.2.2019

 • Webinaari: 22.1.2019
 • Työpaja: 13.2.2019

Älykästä mediankäyttöä (1 op)

– tulevaisuuden media- ja teknologiataidot

Moduulissa tutustumme uusien digitaalisten mediaympäristöjen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Osallistujat perehtyvät mediankäyttöön erityisesti datan, tekoälyn ja yksityisyydenhallinnan näkökulmista. Moduulissa tulemme kurkistamaan myös tulevaisuuden kehityskulkuihin. Tutkimme ja suunnittelemme moduulissa, kuinka opettaa tulevaisuudessa tarvittavia kansalais- ja työelämätaitoja lapsille ja nuorille.

Moduulin tavoitteina on:

 • Tarjota välineitä ymmärtää ja hahmottaa dataan, tekoälyyn ja uusiin teknologioihin liittyviä kysymyksiä.
 • Auttaa ymmärtämään omaa digitaalista jalanjälkeä ja yksityisyyden suojaa.
 • Johdatella tulevaisuuden kriittisiin mediataitoihin ja niiden merkityksen pohtimiseen.
 • Etsiä omia tapoja tukea ja vahvistaa lasten ja nuorten hallintaa omasta digitaalisesta jalanjäljestään ja yksityisyyden suojastaan, sekä muita tärkeitä taitoja.

Koulutuksen aikana työstetään aiheesta oma tuntisuunnitelma tai muu käytännön sovellus omaan opetus- tai kasvatustoimintaan.

Helsinki:

4.3.–7.4.2019

 • Webinaari: 5.3.2019
 • Työpaja: 20.3.2019

Rovaniemi:

25.2.–7.4.2019 (hiihtoloma 4.–10.3.)

 • Webinaari: 26.2.2019
 • Työpaja: 21.3.2019

Seinäjoki:

4.3.–7.4.2019

 • Webinaari: 5.3.2019
 • Työpaja: 19.3.2019

Kohti digihyvinvointia (1 op)

– hyvinvoinnin vaaliminen median läpäisemässä arjessa

Moduulissa pohdimme median käyttöä hyvinvoinnin näkökulmasta. Osallistujat perehtyvät moduulissa laaja-alaisesti erilaisiin tutkittuihin hyvinvointivaikutuksiin, joita median ja viestintäteknologian käytöllä voi olla.  Suunnittelemme moduulissa keinoja ohjata lapsia ja nuoria hyvinvointia tukevaan median käyttöön sekä sitä, minkälaisia taitoja ja valmiuksia vahvistamalla voidaan ehkäistä median mahdollisia haittavaikutuksia.

Moduulin tavoitteina on:

 • Tarjota välineitä hahmottaa monimutkaista suhdetta hyvinvoinnin ja median käytön välillä.
 • Auttaa ymmärtämään omaan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä laaja-alaisemmin.
 • Johdatella kriittisiin hyvinvointitaitoihin ja tasapainoisen median käytön periaatteisiin.
 • Etsiä omia tapoja tukea ja vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyttä ja tasapainoista suhdetta median ja laitteiden käyttöön.

Koulutuksen aikana työstetään aiheesta oma tuntisuunnitelma tai muu käytännön sovellus omaan opetus- tai kasvatustoimintaan.

Helsinki:

8.4.–12.5.2019

 • Webinaari: 9.4.2019
 • Työpaja: 25.4.2019

Rovaniemi:

8.4.–12.5.2019

 • Webinaari: 9.4.2019
 • Työpaja: 26.4.2019

Seinäjoki:

8.4.–12.5.2019

 • Webinaari: 9.4.2019
 • Työpaja: 24.4.2019

Media Coach Edu -hanke

Media Coach EDU oli Opetushallituksen rahoittama hanke, jossa pilotoitiin käytännössä vuonna 2017 käynnistyneessä Media Coach -hankkeen asiantuntijatyöryhmissä suunniteltua koulutusmallia. Keväällä 2019 järjestettiin kolme pilottia, joissa koulutettiin perusopetuksen ja toisen asteen opetustoimen henkilöstöä sekä koulujen sidosryhmiä mallin mukaisesti.

Koulutukset tukivat opetustoimen henkilöstöä Opetussuunnitelman perusteiden toteuttamisessa. Erityisesti tuen kohteena oli monilukutaidon sekä muiden laaja-alaisten osaamiskokonaisuuksien huomioiminen opetuksessa.

Koulutusten sisällöistä ja työskentelytavoista koottiin vapaasti hyödynnettävä oppimateriaalipaketti. Materiaaliin voi tutustua Mediakasvatusseuran sivuilla.

Media Coach EDU oli Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutushanke, ja koulutukset järjestettiin yhteistyössä Etelä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Lapin Aluehallintovirastojen kanssa.

Lisätietoja:

mediakasvatus@mediakasvatus.fi