Taustaa

  Media Coach -koulutuskokonaisuus suunniteltiin vuosina 2017–2018 Mediakasvatusseuran saman nimisen hankkeen aikana. Hankkeen tarkoituksena oli menestyneistä eurooppalaisista esimerkeistä inspiroituneena luoda laaja-­alainen ja moniammatillinen koulutuskokonaisuus lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille.

  Uudenlaisella mediakasvatuksen koulutuskokonaisuudella Mediakasvatusseura halusi vastata ajankohtaiseen, akuuttiin ja kasvavaan kasvatukselliseen, koulutukselliseen ja yhteiskunnalliseen tarpeeseen:

  • vahvistaa monipuolista ymmärrystä lasten ja nuorten media-arjesta sekä alati muuttuvasta mediakulttuurista,
  • monipuolistaa ammattilaisten työkalupakkia eri mediaan liittyvien näkökulmien ja kysymysten käsittelyä ja lasten ja nuorten mediataitojen vahvistamista varten sekä
  • edistää mediakasvatuksellista tasa-arvoa tukemalla sen valtakunnallista toteutumista.

  Koulutuskokonaisuuden suunnittelu pohjautui lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kartoitettuihin aitoihin mediakasvatuksellisiin sekä koulutuksellisiin tarpeisiin ja realiteetteihin ja työtä tehtiin yhteistyössä Mediakasvatusseuran eri sidosryhmien kanssa.

  Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriyksikkö Mediakasvatuksen kehittämisen avustuksella.

  Yhteistyökumppanit

  Hankkeen aikana luotavan koulutuskonseptin suunnitteluun osallistui Mediakasvatusseuran työntekijöiden lisäksi monialainen joukko mediakasvatuksen ja koulutussuunnittelun asiantuntijoita sekä koulutuksen kohdeyleisöjen edustajia. Suunnittelutyön tueksi koottiin moniammatillinen asiantuntijatyöryhmä. Ryhmä syventyi Mediakasvatusseuran fasilitoimissa työpajoissa lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten osaamisen kehttämisen tarpeisiin ja toiveisiin sekä ajankohtaisiin mediakasvatuksellisiin teemoihin. Sisällölliseen suunnitteluprosessiin osallistui myös hankkeen ohjausryhmä, joka tuki asiantuntemuksellaan hankkeen kokonaisvaltaista toteutumista.

  Ohjausryhmä

  • Päivi Jokitalo – kirjastoammattilainen
  • Sanna Lappalainen – Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk/Nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia
  • Heikki Lauha – Verke
  • Karri Mehtälä – Helsingin kaupunki/Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
  • Maija Puska – Mediakasvatuskeskus Metka ry
  • Rauna Rahja – Mannerheimin lastensuojeluliitto
  • Jere Rinne – Ground Communications
  • Olli Vesterinen – Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • Hanna Vuojärvi – Lapin yliopisto/Kasvatustieteiden tiedekunta

  Asiantuntijatyöryhmä

  • Anna Pöyhönen – Espoon kaupunginkirjasto
  • Salla Tiainen – Gallen-Kallelan Museo
  • Heikki Marjomaa – Helsingin kaupunki/kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
  • Erika Perttuli-Borobio – Helsingin yliopisto/Koulutuksen arviointikeskus
  • Lea Olli – Mansikkamäen koulu/Kouvolan kaupunki
  • Rauna Rahja – Mannerheimin lastensuojeluliitto
  • Anita Ahtiainen & Juha Kinanen – Nuori Kirkko ry
  • Pauliina Kinanen – Suomen museoliitto
  • Mikko Lehtonen – Suomen Partiolaiset
  • Erja Salo – Suomen valokuvataiteen museo
  • Arto Alho – Vuoniityn peruskoulu

  Suunnittelutyö

  Mediakasvatusseuran suunnittelutyö pohjautui lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten kartoitettuihin mediakasvatuksellisiin sekä koulutuksellisiin tarpeisiin ja realiteetteihin:

  • Seura toteutti syksyllä 2017 verkkokyselyn, josta selvisi, että moniin mediakasvatuksellisiin teemoihin ja kysymyksiin kaivataan tukea ja uutta osaamista. Haasteeksi kouluttautumiselle muodostuu kuitenkin usein käytettävissä olevien resurssien ja tarjonnan puute. Tututu selvityksen tuloksiin.
  • Verken vuonna 2017 kunnallisille nuorisotyöntekijöille suunnatun kyselyn tulokset antavat viitteitä siitä, miten ammattilaisten osaamisvaje todella heijastuu nuorille tarjolla olevaan toimintaan. Tutustu selvityksen tuloksiin.
  • Valtaosan Kavin Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus -selvitykseen vastanneiden opettaja- opiskelijoiden mukaan mediakasvatusta on opettajaopinnoissa liian vähän. Lisäksi moni jäi toteutuneissa mediakasvatuksen opinnoissa kaipaamaan monipuolisempaa sisältöä. Tutustu selvityksen tuloksiin.

  Muun muassa näiden selvitysten sekä olemassa olevan koulutustarjonnan kartoitusten lisäksi hankkeen aikana käytiin lukuisia keskusteluita lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten sekä mediakasvatuksen asiantuntijoiden kanssa. Vuoden aikana Mediakasvatusseuran työntekijät myös ahkerasti seurasivat yhteiskunnallisia keskusteluja sekä haistelivat muuntuviin mediaympäristöihin, media-arkeen ja mediakasvatukseen liittyviä uusia tuulia.

  Tämän kaiken pohjalta luotiin Media Coach – uudenlainen, ajankohtainen, valtakunnallinen ja monialainen koulutuskonsepti, jonka avulla Mediakasvatusseura haluaa vastata ammattilaisten ajankohtaisiin tarpeisiin sekä täydentää puutteellista mediakasvatuksen lisäkoulutustarjontaa. Lue lisää koulutuskonseptista.

  Kansainvälinen yhteistyö

  Hankkeen inspiraationa toimivat Belgian ja Hollannin menestyksekkäät Media Coach -koulutukset. Hollannista lähtöisin olevan mallin avulla on jo vuosikausia vahvistettu lasten ja nuorten monipuolista medialukutaitoa kouluttamalla heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia. Näkökulmana on alusta asti ollut teknologian ja mediaympäristöjen kehitys ja muuntuva media-arki sekä niiden synnyttämät tarpeet kasvatus- ja koulutustoiminnalle.

  Hollannin Media Coachin äiti Liesbeth Hop toimi Mediakasvatusseuran neuvonantajana hankkeen aikana. Hän tarjosi vuosien kokemusten pohjalta kertyneitä kokemuksiaan ja raudanlujaa ammattitaitoaan Seuran suunnittelutyön tueksi.

  Vuosien 2018–2020 aikana Media Coach levitettiin vieläkin laajemmalle Eurooppaan Erasmus+ -rahoitteisen hankkeen myötä. Tulevaisuudessa Mediakasvatusseuran koulutukseen osallistuvat pääsevät siis osaksi euroopanlaajuista Media Coachien joukkoa!